Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy bellisnatura.pl, prowadzony jest przez firmę Bellis Natura Joanna Skubis-Zegadło prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 782-001-38-73, REGON 008242040.

 2. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania ze sklepu oraz określa zasady i tryb zawierania z Klientami Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz określa sposób dostarczania produktów.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bellis Natura, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 782-001-38-73, REGON 008242040.

 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Sklep internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym bellisnatura.pl

 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 10. Siedziba sprzedawcy– ul. Rodzinna 8 05-124 Kałuszyn

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul.Rodzinna 8, 05-124 Kałuszyn

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@bellisnatura.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 533 886 388

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 03 1140 2004 0000 3302 7726 6223 MBank

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge w aktualnych wersjach.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy. Sprzedawca zwolniony jest podmiotowo z podatku VAT.

§ 6

Składanie zamówienia

 1. Produkty wytwarzane przez firmę Bellis Natura zamawia się przez stronę bellisnatura.pl Wypełniając prawidłowo formularz zamówienia.

 2. W celu złożenia Zamówienia należy:

  a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”; Na tym etapie zamówienia można modyfikować ilość i rodzaj zamówionych przedmiotów postępując zgodnie z pokazującymi się informacjami na stronie.

  b. Przed wysłaniem zamówienia należy dokonać akceptacji treści regulaminu sklepu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobowiązkowo wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej na podany adres email.

  c. Należy wypełnić prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe podane w formularzu zamówienia takie jak dane odbiorcy, adres wysyłki, wybór kosztów przesyłki, oraz forme zapłaty ,a następnie zatwierdzić zamówienie przyciskiem Kupuję i płacę”.

  d. W przypadku, gdy zamówiony przez klienta towar jest chwilowo niedostępny do sprzedaży klient zostanie o tym fakcie poinformowany i może zdecydować o sposobie realizacji zamówienia, tj. czekać dłużej na realizację, czy zmienić rodzaj zamówienia na produkt dostępny od ręki lub anulować zamówienie.

§ 7

Realizacja zamówień i formy płatności

 1. Realizowane są tylko prawidłowo wypełnione i kompletne w treści zamówienia.

 2. Czas realizacji zamówienia: ze względu na specyfikę produktu (krótki okres przechowywania i brak konserwantów) powstają one w krótkich seriach często po złożeniu przez klienta zamówienia i dokonaniu płatności. Czas realizacji zamówienia jest więc czasem niezbędnym do przygotowania produktu jak również czasem dostawy. Sprzedawca potrzebuje do 5 dni roboczych na przygotowanie produktu.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 4. Płatność za zamówione produkty może być realizowana na następujące sposoby:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy konta firmowego Bellis Natura nr: 03 1140 2004 0000 3302 7726 6223 z podaniem numeru zamówienia w tytule przelewu (w tym przypadku realizacja zmówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Bellis Natura);

 2. przelew bankowy za pośrednictwem systemu płatności PayPro S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się wraz z otrzymaniem przez sprzedawcę informacji z systemu PayPro S.A. o dokonaniu płatności);

 1. W wypadku braku płatności w terminie 7 dni kalendarzowych sprzedawca może odstąpić od umowy.

§ 8

Dostawa

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pomocą wymienionych poniżej dostawców.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

  • Poczty Polskiej

  • Firmy kurierskiej

   Dostawca

   Rodzaj

   Ilość sztuk

   Cena zł brutto

   Poczta polska

   List polecony ekonomiczny

   1-3 sztuk

   9,8

   List polecony priorytetowy

   1-3 sztuk

   10,00

   Paczka pocztowa

   4-10 sztuk

   11,00

   Kurier DPD

   1-10 sztuk

   13,99

   Indywidualne ustalenia

   od 10 sztuk

   do ustalenia

 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego w Siedzibie sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub mailowym. W takim wypadku klient jest zobowiązany dokonać płatności gotówką na miejscu lub potwierdzić ze Sprzedawcą, że płatność zgodnie z § 7 p.4 została zaksięgowana.

 4. Sprzedawca, zgodnie z wolą klienta, dołącza do przesyłki rachunek.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy i zwrot towaru

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy

 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do odesłania Produktu z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 7. Płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od daty zwrotu towaru, wedle decyzji Konsumenta: przelewem na wskazane przez niego konto bankowe lub przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 8. Sprzedawca zwróci wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

§ 10

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 3. W tym przypadku reklamacji klient jest obowiązany dostarczyć produkt na adres Siedziby sprzedawcy pokrywając koszty dostawy.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Podstawą reklamacji produktu jest zawarty dokument sprzedaży , a gdy produkt uległ uszkodzeniu podczas transportu przydatny jest również protokół reklamacyjny, który należy sporządzić w obecności kuriera podczas odbioru przesyłki. W tym celu klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić jej stan w obecności kuriera. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, przez co produkt uległ uszkodzeniu klient powinien spisać protokół reklamacyjny z kurierem – dostawcą przesyłki.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.


§ 11

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych jest Bellis Natura Joanna Skubis – Zegadło z siedzibą ul. Rodzinna 8 05-124 Kałuszyn zwanym dalej Bellis Natura. Z administratorem można się kontaktować poprzez adres e–mail info@bellisnatura.pl lub listownie na adres siedziby Bellis Natura.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia.

W razie niedokończenia procesu zamówienia Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesięce licząc od rozpoczęcia procesu zamówienia w celu jego dokończenia.

W przypadku realizacji zamówienia Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub do momentu wyznaczonego obowiązkiem przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (dokumentacja sprzedaży).

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: m.in. podmiotom realizującym dostawę zamówienia (firmy kurierskie, Poczta Polska), dostawcom usług IT, podmiotom realizującym płatności. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy i zgodnie z poleceniem  administratora lub na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych – kontakt za pomocą poczty elektronicznej na   podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane aż do chwili cofnięcia tej zgody. Przysługuje też Państwu prawo do przenoszenia takich danych osobowych do innego administratora danych.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia takich danych osobowych do innego administratora danych.

W celu realizacji tych spraw prosimy o kontakt z Bellis Natura ze stosownym wniosek w formie pisemnej lub e-mailem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Bellis Natura nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie oraz dane te nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 12

Polityka ciasteczek (cookies)

 1. W czasie korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu mogą zostawć wykorzystane ciasteczka (ang. cookie). Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową. Można wyróżnić dwa główne rodzaje ciasteczek: sesyjne (używane do czasu wyjścia z naszej strony lub zamknięcia przeglądarki) oraz stałe (przechowywane przez określony czas lub do czasu wyczyszczenia przez klienta w przeglądarce).

 2. Ciasteczka są wykorzystywane do obsługi sklepu, zbierania statystyk o wizytach na stronie, zapewnieniu bezpieczeństwa zakupów, integracji z serwisami społecznościowymi.

 3. W przypadku braku zgody na użycie ciasteczek w każdej chwili Klient samodzielnie może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Informujemy, że ograniczenie lub wyłaczenie przez Klienta ciasteczek w przeglądarce może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze naszego serwisu.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, przy czym mają zastosowanie tylko dla nowych Umów zawartych od dnia ogłoszenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 5. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.